politica site-ului

Conţinutul acestui site, www. hotpoint.ro (numit în cele ce urmează "Site-ul"), inclusiv datele, notificările, conţinutul, grafica şi imaginile, şi inclusiv cele prevăzute cu simbolul "©", sunt protejate prin legi de drepturi de autor şi tratate internaţionale, precum şi alte legi şi tratate privind proprietatea intelectuală.

Conţinutul paginilor de pe Site este proprietatea Whirlpool Romania S.r.l. (numită în cele ce urmează "Compania"). Toate drepturile rezervate. Acest conţinut nu poate fi copiat, reprodus, transferat, încărcat, publicat sau distribuit în nici un fel, în totalitate sau parţial, fără acordul scris prealabil al Companiei, cu excepţia stocării în calculatorul propriu al utilizatorului şi imprimării de extrase de pe paginile de pe acest Site pentru uz strict personal.

Mărcile comerciale şi logo-urile care apar pe acest Site sunt proprietatea Companiei sau acordate cu licenţă acesteia. Acestea nu pot fi reproduse sau folosite fără acordul scris prealabil al Companiei.Toate informaţiile sau materialele trimise pe Site, de exemplu prin e-mail sau pagini World Wide Web, vor fi considerate a avea un caracter neconfidenţial. Compania nu îşi asumă nici un angajament de confidenţialitate. Oricine trimite informaţii sau materiale (i) acceptă faptul că Compania are dreptul de a folosi, publica sau posta conţinutul acestor materiale pentru terţi, (ii) garantează că respectivul conţinut poate fi publicat şi (iii) va proteja Compania împotriva oricăror acţiuni terţe cu privire la astfel de materiale sau informaţii.

Acest Site permite accesul public larg la informaţii despre iniţiativele şi activităţile Companiei. Aceste informaţii se adresează şi unui public profesionist (de ex. jurnalişti, analişti financiari şi investitori). Scopul Companiei este de a furniza informaţii precise, actuale dar nu poate exclude posibilitatea unor erori sau omisiuni accidentale. Erorile semnalate vor fi corectate.